Omarmen.be

Samen naar een duurzame maatschappij!

Privacybeleid

Omarmen.be
Feitelijke vereniging
Tel. +32 468 14 90 85

1. Voorwerp

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers van essentieel belang is en, daar waar wij je persoonsgegevens verwerken, doen wij dit conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische wet van 9 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De voorliggende privacyverklaring beschrijft de diverse maatregelen die worden genomen om je persoonlijke levenssfeer te beschermen tijdens het gebruik van onze website www.omarmen.be en welke de rechten zijn waarover je dienaangaande beschikt als gebruiker.

We vragen je vriendelijk onze privacyverklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij brengen je via mail op de hoogte van elke wijziging in onze Privacy Policy.

2. Goedkeuring

Door gebruik te maken van onze website https://www.omarmen.be, aangeboden door onszelf, aanvaard je dat bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden.

3. Verwerking van de persoonsgegevens

a. Persoonsgegevens die je ons meedeelt:

Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens, in die zin dat onze website ontworpen is om een snelle doorverwijzing naar tal van lokale goede doelen in de zorgregio Turnhout efficiënt te organiseren.

Volgende persoonsgegevens worden ons meegedeeld:

Sociale media

Omarmen.be beschikt over pagina’s op o.a. LinkedIn, Facebook en Twitter om je te informeren over werking, actuele topics, events en dergelijke. Je bent vrij om omarmen.be wel of niet te volgen via deze sociale media.

Wij verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …).  Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden. We gebruiken de gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie cookiebeleid.

b. Doeleinden van de verwerking

Algemene doeleinden 

Deze persoonsgegevens van de particulier worden verwerkt met het oog op een betere kennismaking met lokale goede doelen en laten ons toe gevolg te geven aan jouw vraag, in het bijzonder jouw vraag naar meer informatie over deze lokale verenigingen.

Anderzijds aan de zijde van de lokale verenigingen plaatsen zij zelf via de door hen ingevulde templates de info en gegevens die zij wensen online zodat zij sneller gevonden kunnen worden door de particulier.

Omarmen.be zal de bij jou vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

In dit opzicht behouden wij ons het recht voor uw informatie te gebruiken voor markt- en tevredenheidsonderzoeken of voor de ontwikkeling van diensten/producten, eventueel door beroep te doen op onderaannemers.

Dankzij deze gegevens, kunnen wij jou bovendien via elektronische weg nieuwsbrieven en andere informatie over nieuwe elementen/producten, projecten, enz. doorsturen.

Als je geen nieuwsbrieven of andere informatie van ons wenst te ontvangen, volstaat het jouw verzoek eenvoudig mee te delen via e-mail: …

Direct marketing

De persoonsgegevens kunnen eveneens gebruikt worden voor direct marketing, mits je hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven (“opt-in”).

Indien je reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketing materiaal in papieren en/of elektronische vorm, kan omarmen.be jouw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Omarmen.be, haar producten en/of diensten. Omarmen.be kan de door jou vershafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Omarmen.be bewaarde documenten.

Je kan deze toestemming op elk moment intrekken, zonder motivering en gratis, door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht, of een e-mail met een verzoek hiertoe te sturen naar info@omarmen.be.

Wettelijke vereisten

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat omarmen.be jouw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet-of regelgeving moet onthullen. OMARMEN zal in redelijkheid pogen je van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke bepalingen onderhevig is.

c. Welke zijn de rechtsgronden voor de verwerking?

De rechtsgronden werden reeds aangegeven onder artikel 3 per categorie.

De gegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgrond:

Indien je je verzet tegen de verwerking van jouw gegevens, kan je verder geen gebruik maken van onze werking.

d. Overdracht van de persoonsgegevens – verwerking door derden

OMARMEN zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, ruilen, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behoudens het gegeven dat de lokale goede doelen online zichtbaar zullen zijn voor het publiek (via de door hen zelf ingevulde templates), zodat de particulier op dergelijke wijze gefaciliteerd wordt in het vinden van de betrokken verenigingen. OMARMEN betreft dus feitelijk een centraal punt dat de particulier kan helpen zijn weg te vinden tussen de lokale verenigingen in de zorgregio Turnhout.

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij wel aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Immers, om bepaalde zaken te kunnen doen, behouden wij ons het recht voor uw persoonsgegevens mee te delen aan onze partners: onze hostingprovider, onze leverancier van de domeinnamen, ons boekhoudkantoor, onze advocaat of een onderaannemer op wie wij eventueel beroep doen.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Jouw gegevens worden niet doorgegeven aan organisaties in landen buiten de Europese Unie.

Bovendien, en voor zover u zich voorafgaand uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard, kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen aan leveranciers die contractueel aan ons gebonden zijn en die diensten of producten aanbieden die u mogelijks kunnen interesseren.

Je kan jouw toestemming hiervoor ten allen tijde intrekken door dit eenvoudig mee te delen via e-mail info@omarmen.be.

e. Hoe lang worden jouw gegevens bewaard en verwerkt?

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. Jouw gegevens worden uit onze database verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn om de doeleinden te realiseren of wanneer je op een geldige manier je recht uitoefent teneinde deze gegevens te laten verwijderen.

De gegevens in onze mailinglist (e-mailadressen) worden verwijderd van zodra er een uitschrijving uit de mailinglist gebeurt.

f. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te behouden en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.

In geen geval kan OMARMEN aansprakelijk worden geacht voor enige directe of directe schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Je dient zelf te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot jouw login en code te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van je identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

g. Toegang door derden

Teneinde je persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot je persoonsgegevens aan de leden van onze feitelijke vereniging.

Uiteraard is er door het invullen van de templates door de lokale verenigingen toegang door particulieren-derden tot de gegevens die online raadpleegbaar zijn.

h. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Jouw gegevens worden verwerkt door de feitelijke vereniging OMARMEN.

Je kan ons bereiken via telefoon +32 468 14 90 85 of info@omarmen.be.

i. Jouw rechten van inzage/toegang, recht tot verbetering, recht op verwijdering, recht op beperking van verwerking, bezwaar en geautomatiseerde besluitvorming en profilering, en gegevensoverdracht.

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming, beschik je over een toegangsrecht/inzagerecht, een recht tot verbetering, recht tot verwijdering van gegevens die op je betrekking hebben (het recht om vergeten te worden).

Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.

Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Je hebt recht op wissing (verwijdering) van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is.

Het recht om vergeten te worden kan uitgeoefend worden in welbepaalde gevallen:

Je hebt recht op gelimiteerde verwerking in bepaalde gevallen. Je hebt dus het recht op beperking van gegevensverwerking: indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen. Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan een eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Je hebt eveneens het recht je te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde besluitvorming en profilering (behoudens de uitzonderingen voorzien in de wet).

Je hebt eveneens het recht om je te verzetten tegen hun verwerking binnen de beperkingen van de wetgeving.

Je hebt het recht op overdraagbaarheid van de gegevens.

Tevens kan je bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde van jouw persoonsgegevens verwerkt worden. Zo heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails). Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jezelf direct aan de partij.

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Om je identiteit te controleren vragen wij je om een kopie van de voorzijde van jouw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het gaat om een kopie.

Je hebt eveneens de mogelijkheid om de toesturing van informatiebrieven en andere commerciële informatie te weigeren door te klikken op de link “uitschrijven” die zich op elke toezending bevindt.

Wanneer je het recht je te verzetten tegen de verzending van direct marketing uitoefent, geldt dit slechts voor het opgegeven e-mailadres. Zo u commerciële boodschappen ontvangt op meerdere e-mailadressen, dient u zich evenveel keer uit te schrijven. Zo u zich wenst uit te schrijven per brief, dient u een duidelijke opgave te doen van alle e-mailadressen die u wenst te deactiveren.

Je kan je rechten uitoefenen door:

j. Cookies

Het surfen op onze website kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog.

Je kan de installatie van deze cookies op je computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot de werking van de website in de weg staan.

Voor meer details verwijzen we naar ons Cookiebeleid.

k. Data protection Officer en Gegevensbeschermingsautoriteit

Voor elke aanvullende informatie of elke klacht met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens, kan je je wenden tot: